Teaching

Courses offered in summer term 2020

(from April 6, 2020)
 

Digitalelektronik
(U. Rückert)
......................................................................................................

Eingebettete Systeme
(U. Rückert )
......................................................................................................

Autonomous Systems Engineering
(U. Rückert))
......................................................................................................


Projekt IT-Sportanalyse
(U. Rückert)
......................................................................................................

BioMechatronisches Praktikum Uni
(U. Rückert)
.....................................................................................................


Sensorik
(U. Rückert)
.....................................................................................................

Körpernahe Sensorik
(L. Tigges)
......................................................................................................

Kolloquium für Bachelor- und Masterstudenten Kognitronik & Sensorik
(U. Rückert)
......................................................................................................

ISy-Project: Autonomous Robot Fleet
(U. Rückert)
......................................................................................................

Miniroboterentwicklung/Minirobot Development (MRD)
(U. Rückert)
......................................................................................................

ISy-Project: Sensor technology meets VR - Integrating a chest strap into virtual reality scenarios
(Ch. Ostrau / K. Krieger)
......................................................................................................

ISy-Project: Unified Mapping of NN frameworks to hardware platforms
(Ch. Ostrau)
......................................................................................................

 

Courses offered in winter term 2019/20

(from October 7, 2019)

Entwurf mikroelektronischer Systeme
(Th. Jungeblut)

.................................................................................................

Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme
(Th. Jungeblut)

.................................................................................................

Kognitronik
(U.Rückert)

.................................................................................................

Informationstechnik im Sport
(U.Rückert)
..................................................................................................

Projekt Entwicklung eingebetteter Systeme
(Th. Jungeblut)

..................................................................................................

Projekt Körpernahe Sensorik
(Th. Jungeblut)
.................................................................................................

Kolloquium für Bachelor- und Masterstudierende
(U.Rückert)
...................................................................................................

Miniroboterentwicklung
(Th. Jungeblut)

 

 

English